Kies een pakket

Uw Gratis Makelaardij begeleidt u in het verkoopproces van uw woning. De biedingen vinden plaats via ons platform. Het doel van het platform is om op een simpele en eerlijke manier transparantie te bieden voor alle partijen. Wij kunnen uw woning kosteloos verkopen op ons platform. Om uw woning te kunnen aanbieden op ons platform maken wij gebruik van een “Opdracht tot Dienstverlening”. Dit doen wij om misbruik van onze dienst te voorkomen

Contract bekijken

Bekijk hieronder het contract van het gekozen pakket.

Contract makelaarspakket

De Opdrachtgever(s) heeft op (datum) aan Uw Gratis Makelaardij een door deze aanvaarde opdracht verstrekt tot het verlenen van diensten bij de verkoop van (adres) te (plaats). De Opdrachtgever(s) verklaard hierbij de eigenaar/gevolmachtigde te zijn van de verkopen woning. De verkoper verklaart deze informatie en verklaringen naar beste weten en waarheid te hebben ingevuld. Indien de verkoper deze informatie en verklaringen aflegt, terwijl hij wist of had moeten weten dat dit in strijd is met de waarheid (en hij dus te kwader trouw is) dan kan hij aansprakelijk zijn voor alle door Uw Gratis Makelaardij als gevolg hiervan geleden of te lijden schade.

Over de hoogte van de tarieven zijn de Opdrachtgever(s) en de Makelaar het volgende overeengekomen: Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden en de tarieven zoals vermeld op de website www.uwgratismakelaardij.nl. Hierin zijn de rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever(s) en de Makelaar omschreven. De Opdrachtgever(s) verklaart hierbij kennis te hebben genomen. De Opdrachtgever(s) heeft door het kiezen van “Makelaarspakket” zich verbonden tot het betalen van kosten voor zover dit uit de met de Makelaar gemaakte tariefafspraken of het van toepassing verklaarde gedeelte van de Voorwaarden en Tarieven voortvloeit.

De Opdrachtgever(s) onthoudt zich lopende de opdracht van activiteiten die de Makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. Hij maakt geen gebruik van diensten van anderen dan de Makelaar. Buiten de Makelaar om brengt hij geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Indien in strijd met het hier bepaalde een overeenkomst tot stand komt, heeft de Makelaar recht op vergoeding (zie 1.g.).

De Opdrachtgever(s) en de Makelaar zijn verder overeengekomen:

 • 1. Tenzij uit doorhalingen anders blijkt, stemt de Opdrachtgever(s) ermee in dat:
 • a. de Makelaar namens de Opdrachtgever(s) een koopovereenkomst sluit na het sluiten van de veiling. De prijs van overeenkomst is het gegunde bod in de eerste ronde en eventuele verhoging van de afslag in de tweede ronde;
 • b. de Makelaar de opdracht, eventueel met foto's, tekeningen e.d. van het object ter kennis brengt aan collega's en derden;
 • c. de kosten van Uw Gratis Makelaardij in het Makelaarspakket bedragen €950. Daarnaast betaalt de koper een vergoeding bij de verkoop van uw woning. Deze vergoeding is een verhoging boven op het bod. Bij het sluiten van een koopovereenkomst, is Uw Gratis Makelaardij gerechtigd deze vergoeding te innen bij de Notaris. Opdrachtgever(s) verstrekt hiervoor aan de Makelaar last en volmacht tot het plaatsen van de vergoeding op de eindafrekening bij de Notaris.
 • d. de notaris vóór het verlijden van de akte van levering aan de Makelaar een exemplaar van het concept van die notariële akte en de nota van afrekening ter inzage verstrekt en, indien en voor zover de Opdrachtgever(s) op dat moment nog vergoeding, verschotten of andere kosten verschuldigd is, deze bij het passeren van de akte van levering verrekent;
 • e. voor zover hij zijn eigendomspapieren aan de Makelaar ter hand heeft gesteld deze bij het tot stand komen van de overeenkomst via de notaris aan de koper ter beschikking worden gesteld.

Opdracht tot dienstverlening

 • f. De diensten die geleverd worden door de Makelaar zijn zoals vernoemd op de website.
 • g. Vergoeding indien in strijd met de overeenkomst zijn gebaseerd op gemaakte kosten. Deze kosten zijn: het gekozen pakket, Funda en de fotograaf. De kosten van Funda en de fotograaf zijn geen standaard vaste kosten. De Funda kosten zijn gebaseerd op hoelang de woning online heeft gestaan op Funda. De kosten van de fotograaf zijn afhankelijk van de grootte van de woning.
 • 2. Het object is te aanvaarden per (datum)
 • 3. De vraagprijs is bepaald op (vraagprijs).
 • 4. De opdracht heeft een onbepaalde looptijd en eindigt wanneer gunning plaats heeft gevonden. Mocht de Opdrachtgever(s) de opdracht intrekken of opschorten dan is hij naast de gekozen pakketkosten kosten als bedoeld onder 1 sub c aan de Makelaar een vergoeding verschuldigd (zie 1.g.).
 • 5. Alle genoemde bedragen zijn inclusief verrekende BTW.
 • 6. Het niet is toegestaan biedingen op eigen woningen uit te brengen. Bij misbruik zal de opdracht worden
 • beëindigd en is de Opdrachtgever(s) een vergoeding verschuldigd van de gemaakte kosten (zie 1.g.).

Contract basispakket

De Opdrachtgever(s) heeft op (datum) aan Uw Gratis Makelaardij een door deze aanvaarde opdracht verstrekt tot het verlenen van diensten bij de verkoop van (adres) te (plaats). De Opdrachtgever(s) verklaard hierbij de eigenaar/gevolmachtigde te zijn van de verkopen woning.

De verkoper verklaart deze informatie en verklaringen naar beste weten en waarheid te hebben ingevuld. Indien de verkoper deze informatie en verklaringen aflegt, terwijl hij wist of had moeten weten dat dit in strijd is met de waarheid (en hij dus te kwader trouw is) dan kan hij aansprakelijk zijn voor alle door Uw Gratis Makelaardij als gevolg hiervan geleden of te lijden schade.

Over de hoogte van de tarieven zijn de Opdrachtgever(s) en de Makelaar het volgende overeengekomen: Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden en de tarieven zoals vermeld op de website www.uwgratismakelaardij.nl. Hierin zijn de rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever(s) en de Makelaar omschreven. De Opdrachtgever(s) verklaart hierbij kennis te hebben genomen. Aan het “Basispakket” zijn geen kosten aan verbonden.

De Opdrachtgever(s) onthoudt zich lopende de opdracht van activiteiten die de Makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. Hij maakt geen gebruik van diensten van anderen dan de Makelaar. Buiten de Makelaar om brengt hij geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Indien in strijd met het hier bepaalde een overeenkomst tot stand komt, heeft de Makelaar recht op vergoeding (zie 1.g.).

De Opdrachtgever(s) en de Makelaar zijn verder overeengekomen:

 • 1. Tenzij uit doorhalingen anders blijkt, stemt de Opdrachtgever(s) ermee in dat:
 • a. de Makelaar namens de Opdrachtgever(s) een koopovereenkomst sluit na het sluiten van de veiling. De prijs van overeenkomst is het gegunde bod in de eerste ronde en eventuele verhoging van de afslag in de tweede ronde;
 • b. de Makelaar de opdracht, eventueel met foto's, tekeningen e.d. van het object ter kennis brengt aan collega's en derden;
 • c. de kosten van Uw Gratis Makelaardij in het basispakket zijn volledig GRATIS voor u. De koper betaalt een vergoeding bij de verkoop van uw woning. Deze vergoeding is een verhoging boven op het bod. Bij het sluiten van een koopovereenkomst, is Uw Gratis Makelaardij gerechtigd deze vergoeding te innen bij de Notaris. Opdrachtgever(s) verstrekt hiervoor aan de Makelaar
 • last en volmacht tot het plaatsen van de vergoeding op de eindafrekening bij de Notaris.
 • d. de notaris vóór het verlijden van de akte van levering aan de Makelaar een exemplaar van het concept van die notariële akte en de nota van afrekening ter inzage verstrekt en, indien en voor zover de Opdrachtgever(s) op dat moment nog vergoeding, verschotten of andere kosten verschuldigd is, deze bij het passeren van de akte van levering verrekent;

Opdracht tot dienstverlening

 • e. voor zover hij zijn eigendomspapieren aan de Makelaar ter hand heeft gesteld deze bij het tot stand komen van de overeenkomst via de notaris aan de koper ter beschikking worden gesteld.
 • f. De diensten die geleverd worden door de Makelaar zijn zoals vernoemd op de website.
 • g. Vergoeding indien in strijd met de overeenkomst. Deze is gebaseerd op gemaakte kosten. Deze kosten zijn: het gekozen pakket, Funda en de fotograaf. De kosten van Funda en de fotograaf zijn geen standaard vaste kosten. De Funda kosten zijn gebaseerd op hoelang de woning online heeft gestaan op Funda. De kosten van de fotograaf zijn afhankelijk van de grootte van de woning.
 • 2. Het object is te aanvaarden per (datum)
 • 3. De vraagprijs is bepaald op (prijs).
 • 4. De opdracht heeft een onbepaalde looptijd en eindigt wanneer gunning plaats heeft gevonden. Mocht de Opdrachtgever(s) de opdracht intrekken of opschorten dan is hij aan de Makelaar een vergoeding verschuldigd (zie 1.g.).
 • 5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief verrekende BTW.
 • 6. Het niet is toegestaan biedingen op eigen woningen uit te brengen. Bij misbruik zal de opdracht worden beëindigd en is de Opdrachtgever(s) een vergoeding verschuldigd van de gemaakte kosten (zie 1.g.).

Gegevens aanvrager

Voornamen
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Email
Adres
Woonplaats
Postcode
Burgelijke staat
Huwelijkse voorwaarden / Partnerschapsvoorwaarden
Samenlevingscontract

Gegevens aanvrager 2 (Optioneel)

Voornamen
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Email
Adres
Woonplaats
Postcode
Burgelijke staat
Huwelijkse voorwaarden / Partnerschapsvoorwaarden
Samenlevingscontract

Vastgoedgegevens

Adres
Woonplaats
Postcode
Vraagprijs
Te aanvaarden per
Handtekening aanvrager 1
Your browser is not supported.
Handtekening aanvrager 2
Your browser is not supported.