Privacy Verklaring

 

Uw Gratis Makelaardij, gevestigd en kantoorhoudende te (8223 EH) Lelystad aan de Wartelstraat 20, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

Voor iedere betrokkene die zich registreert bij Uw Gratis Makelaardij en/of op andere wijze persoonsgegevens deelt met Uw Gratis Makelaardij, is dit artikel van toepassing. Uw Gratis Makelaardij is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw Gratis Makelaardij verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw Gratis Makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, zoals bedoeld in dit artikel. Betrokkene dient telkens bij het bezoeken van de website na te gaan of deze is gewijzigd.

 

Contact gegevens

Golfpark 123

8241 AC Lelystad

(0320) 33 77 11

 

Verwerken persoonsgegevens

Uw gratis makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Uw Gratis Makelaardij verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het maken van een account op de website, in correspondentie en telefonisch.

Uw Gratis Makelaardij zal tevens automatisch bepaalde gegevens verzamelen wanneer men de website bezoekt. Onder andere zal hierbij het IP-adres of de datum en tijd waarop de website is bezocht, worden geregistreerd.

Uw Gratis Makelaardij verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die direct of indirect contact hebben met Uw Gratis Makelaardij, waaronder begrepen maar niet beperkt, geïnteresseerden, verkoper, koper en de makelaar. Uw Gratis Makelaardij verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van de geïnteresseerde wanneer een account wordt aangemaakt, dan wel verkrijgt de gegevens van de makelaar. Indien Uw Gratis Makelaardij niet direct van betrokkene de persoonsgegevens ontvangt, vertrouwt Uw Gratis Makelaardij erop dat de degene die de gegevens verstrekt daartoe bevoegd is.

Uw Gratis Makelaardij verwerkt uitsluitend persoonsgegevens binnen de EU, behoudens indien betrokkene afkomstig is uit een niet-EU-land.

 

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Uw Gratis Makelaardij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Kredietwaardigheidscheck. Bij Uw Gratis Makelaardij betaald u achteraf na de veiling. Om u en onszelf te beschermen tegen misbruik, checken we uw kredietwaardigheid. Indien Uw Gratis Makelaardij uw kredietwaardigheid checkt in het kader van de veiling, is zij gerechtigd om derden in te schakelen en met hen persoonsgegevens van betrokkenen te delen.

Uw Gratis Makelaardij zal geen bijzondere categorieën persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken zoals bedoeld in artikel 9 AVG.

 

Doeleinden en grondslagen verwerken persoonsgegevens

Uw Gratis Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • (Het deelnemen aan) de veiling;
 • In het kader om onze diensten uit te kunnen voeren;
 • Wettelijke verplichting;
 • Commerciële doeleinden (direct marketing hieronder begrepen alsmede het informeren van betrokkenen omtrent commerciële doeleinden);
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang van Uw Gratis Makelaardij, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

 

Bewaren persoonsgegevens

Uw Gratis Makelaardij bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Zodra ze niet langer nodig zijn, worden de gegevens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht voor gegevens.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Uw Gratis Makelaardij is slechts bemiddelaar tussen geïnteresseerden en verkoper/makelaar. Uw Gratis Makelaardij werkt dan ook voortdurend samen met derden aan wie zij persoonsgegevens van betrokkenen zal verstrekken, voor zover deze behoren tot:

 • Makelaar/verkoper: Indien de geïnteresseerde een bieding doet op een kavel, is Uw Gratis Makelaardij gerechtigd om de persoonsgegevens (waaronder doch niet beperkt, naam, adres en contactgegevens) van de geïnteresseerde en de biedingsgegevens te verstrekken aan de makelaar en/of verkoper;
 • Derden: Indien Uw Gratis Makelaardij derden inschakelt in het kader van de veiling, is zij gerechtigd om met hen persoonsgegevens van betrokkenen te delen;
 • In alle andere gevallen worden betrokkenen in kennis gesteld door Uw Gratis Makelaardij indien zij persoonsgegevens wil delen met derden.

Uw Gratis Makelaardij verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij Uw Gratis Makelaardij daartoe op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is, of tenzij het nodig is voor het (technisch) uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

 

Cookies of vergelijkebare technieken

Uw Gratis Makelaardij maakt gebruik van cookies die zij plaatst in de browser wanneer betrokkene de website bezoekt. Betrokkene zal de eerste keer toestemming dienen te geven voor het plaatsen van cookies. Uw Gratis Makelaardij maakt gebruik van noodzakelijke, statistieke, marketing en voorkeurencookies. Betrokkene kan de instellingen van haar browser zo wijzigen dat de browser alle cookies blokkeert of alleen die van externe providers. Indien de betrokkene cookies blokkeert, kan dat een optimale werking van de website in de weg staan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw Gratis Makelaardij verleent betrokkene haar volledige medewerking om betrokkene een beroep te doen op haar rechten uit hoofde van de AVG. Uw Gratis Makelaardij streeft ernaar om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van dat verzoek, betrokkene van een antwoord te voorzien. Iedere betrokkene heeft recht op:

 1. Inzage in haar persoonsgegevens;
 2. Persoonsgegevens te laten beperken, verwijderen of te corrigeren;
 3. Recht op informatie hoe met persoonsgegevens worden omgegaan en welke rechten betrokkene in dat verband kan uitoefenen;
 4. Recht om bezwaar te maken;
 5. Gegevensoverdraagbaarheid. Het recht om een verzoek te kunnen indienen om de persoonsgegevens die Uw Gratis Makelaardij beschikt naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u een andere vraag/opmerking over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@uwgratismakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Uw Gratis Makelaardij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uw Gratis Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteiten Persoonsgegevens.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Uw Gratis Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw Gratis Makelaardij zal zich inspannen om technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Uw Gratis Makelaardij zal betrokkene onverwijld, en ieder geval binnen 72 uur, op de hoogte brengen indien zij ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgegevens van betrokkene. In geval van een datalek zal Uw Gratis Makelaardij onverwijld zich inspannen om de benodigde herstelmogelijkheden te treffen en de betrokkenen informeren.