Lijst van (roerende) zaken

Interieur Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Inbouwspots/dimmer
Opbouwspots/armaturen
lampen/dimmers
Losse (hang) lampen
Extra toevoegen
Raamdecoratie/zonwering binnen Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Gordijnrails
Gordijnen
Overgordijnen
Vitrages
Rolgordijnen
Lamellen
JaloezieŽn
(Losse) horren/rolhorren
Extra toevoegen
Vloerdecoratie Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Vloerbedekking/linoleum
Parketvloer/kurkvloer
Houten vloer(delen)
Laminaat
Plavuizen
Kurkvloer
Extra toevoegen
Openhaard met toebehoren Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Allesbrander
Houtkachel
(Gas)kachels
Designradiator(en)
Radiatorafwerking
Extra toevoegen
Overig Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Spiegelwanden
Schilderij ophangsystemen
Extra toevoegen
Keuken Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Keukenblok (met bovenkasten)
Kookplaat
(Gas)fornuis
Afzuigkap
Magnetron
Oven
Combi-oven/combimagnetron
Koelkast
Vriezer
Koel-vriescombinatie
Vaatwasser
Quooker
Koffiezetapparaat
Extra toevoegen
Toilet Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Toilet
Toiletrolhouder
Toiletborstel(houder)
Fontein
Extra toevoegen
Badkamer Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Ligbad
Jacuzzi/whirlpool
Douche (cabine/scherm)
Stoomdouche (cabine)
Wastafel
Wastafelmeubel
Planchet
Toiletkast
Toilet
Toiletrolhouder
Toiletborstel(houder)
Extra toevoegen
Exterieur Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Schotel/antenne
Brievenbus
(voordeur)bel
Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Screens/rolluiken/zonnewering buiten
CV met toebehoren
Mechanische ventilatie
Luchtbehandeling
Airconditioning met toebehoren
Isolatievoorzieningen
Telefoonaansluiting
Internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen
Domotica met bewegingsmelders en instelbare dimmers
Extra toevoegen
Tuin Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Tuinaanleg/bestrating
Beplanting
Extra toevoegen
Verlichting/installaties Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaars/bewegingsmelder
Extra toevoegen
Bebouwing Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Extra toevoegen
Overige tuin Blijft achter Gaat mee Kan worden/is overgenomen*) Niet van toepassing
(Sier)hek
Vlaggenmast(houder)
Buitenkeuken compleet met inrichting
Erfafscheiding
Voet droogmolen
Antenne
Extra toevoegen

1. Persoonlijke gegevens

Aanvrager
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Telefoonnummer
Email
Adres
Woonplaats
Postcode
Wat is van toepassing

Partner
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Telefoonnummer
Email
Adres
Woonplaats
Postcode
Wat is van toepassing

Woning
Adres te verkopen woning
Het pand betreft een nalatenschap
Het pand wordt of werd door u beiden bewoond
Zo ja, hebt u toestemming om het pand te verkopen?

2. Eigendomsverkrijging

Reden van verkoop
Wanneer hebt u het pand in eigendom gekregen?
Welke notaris heeft de eigendomsoverdracht verzorgd?
Naam
Adres
Telefoonnummer

3. Financi√ęn

Deze gegevens zijn van belang om bij overdracht van de woning te voorkomen dat er nog niet-afgeloste hypotheek op de woning gevestigd is.

Is de woning thans met hypotheek belast?
Zo ja

1e Hypotheek

Naam bank
Bedrag restschuld

2e Hypotheek

Naam bank
Bedrag restschuld
Gaat de bank over tot executieveiling?
Is er beslag gelegd op de woning?
Zo ja, door wie, en op grond waarvan
Is er sprake van een faillissement, of surseance van betaling?
Zo ja, wie is tot curator of bewindvoerder benoemd?
Naam
Adres
Telefoonnummer

4. Boedel bij echtscheiding

Is er sprake van echtscheiding, nadat de woning destijds is gekocht?
Zo ja, op welke grond kunt u over de woning beschikken?
(Bijvoorbeeld: mondelinge afspraak, schriftelijke afspraak, convenant, notari√ęle akte, regeling tussen beide advocaten)

5. Boedel bij overlijden

Is één van de eigenaren, nadat de woning destijds is gekocht, overleden?
Zo ja, zijn er minderjarige kinderen?
Welke notaris behandelt/behandelde de nalatenschap?
Naam
Adres
Telefoonnummer
Is er een Verklaring van Erfrecht?

6. Buren

Zijn er geschillen of overlast van de buren?
Toelichting

Vragenlijst deel 2

Deel 2 bevat vragen over de toestand van de woning (wordt in dit document ook verstaan onder: een appartement, een recreatiewoning enz.) en kan ook worden verstrekt aan de koper, bijvoorbeeld bij de koopovereenkomst als bijlage. Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u twijfelt over de juiste beantwoording, of als u een vraag niet begrijpt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw makelaar

Persoonlijke gegevens
Naam
Adres te verkopen woning

1. Bijzonderheden

Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notari√ęle of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel?
Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen, voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.)
Zo ja, welke zijn dat?
Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen? (Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)
Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?
Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom?
Zo ja, graag nadere toelichten
Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?
Heeft u grond van derden in gebruik?
Zo ja, welke grond?
Rusten er ‚Äúbijzondere lasten en beperkingen‚ÄĚ op de woning en/of het perceel? (Bijzondere lasten en beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad). Kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing)
Zo ja, welke?
Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?
Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning?
Zo ja, hoe lang nog?
Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe?
Is er sprake van een gemeentelijke-, provinciaal- of rijksmonument of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe?
Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object?
Is er sprake (geweest) van ruiverkaveling?
Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?
Zo ja, hoeveel en voor hoe lang?
Bedrag €
Duur
Is er sprake van onteigening?
Is de woning of grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?
Zo ja, Is er een huurcontract?
Welk gedeelte is verhuurd?
Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming (bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)?
Heeft de huurder een waarborgsom gestort?
Zo ja, hoeveel?
Bedrag
Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?
Zo ja, welke?
Is er over het pand een geschil/procedure gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of een andere instantie (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, erfafscheiding e.d.)?
Zo ja, welke?
Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?
Zo ja, toelichting
Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?
Zo ja, welke?
Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een deel kunnen worden teruggevorderd?
Zo ja, welke?
Is de woning onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?
Zo ja, waarom?
Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing (bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)
Zo ja, waarom?
Hoe gebruikt u de woning nu (bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel, opslag)?
Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan?
Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?
Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?
Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?

2. Gevels

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels?
Zo ja, waar?
Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?
Zo ja, waar?
Zijn de gevels tijdens de bouw ge√Įsoleerd?
Zo nee, zijn de gevels daarna ge√Įsoleerd?
Is er sprake van volledige isolatie?
Zo nee, welke delen zijn er niet ge√Įsoleerd?
Zijn de gevels ooit gereinigd?
Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

3. Dak(en)

Hoe oud zijn de daken?
Platte daken
Overige daken
Heeft u last van daklekkages (gehad)?
Zo ja, waar?
Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?
Zo ja, waar?
Is het dak al eens (gedeeltelijk) vernieuwd c.q. gerepareerd?
Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?
Is het dak tijdens de bouw ge√Įsoleerd?
Zo nee, is het dak daarna ge√Įsoleerd?
Is er sprake van volledige isolatie?
Zo nee, welke delen zijn er niet ge√Įsoleerd?
Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt?
Zo ja, toelichting
Zijn de dakgoten lek of verstopt?
Zo ja, toelichting

4. Kozijnen, ramen en deuren

Wanneer zijn de (buiten)kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd?
Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?
Zo ja, door wie?
Functioneren alle scharnieren en sloten in het appartement?
Zo nee, toelichting
Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig?
Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?
Is er sprake van isolerende beglazing?
Is er sprake van volledige isolatie?
Zo nee, welke delen zijn er niet ge√Įsoleerd?
Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas (denk aan lekkende ruiten)?
Zo ja, waar?

5. Vloeren, plafonds en wanden

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of wanden?
Zo ja, waar?
Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden?
Zo ja, waar?
Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?
Zo ja, waar?
Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen (bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)
Zo ja, waar?
Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?
Zo ja, waar?
Is er sprake van vloerisolatie?
Is er sprake van volledige isolatie?
Zo nee, welke delen zijn er niet ge√Įsoleerd?

6. Kelder, kruipruimte en fundering

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?
Zo ja, waar?
Is de kruipruimte toegankelijk?
Is de kruipruimte droog?
Zo nee of meestal, toelichting
Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand
Zo nee of soms, toelichting
Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?
Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder?
Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?

7. Installaties

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig (bijvoorbeeld cvinstallatie, WTW-systeem, WKO-systeem)?
Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze?
Merk
Leeftijd
Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?
Datum
Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?
Zo ja, door wie?
Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie (bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)?
Zo ja, wat is u opgevallen?
Zijn er radiatoren die niet warm worden?
Zo ja, welke?
Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?
Zo ja, waar en welke?
Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?
Zo ja, waar?
Heeft u vloerverwarming?
Zo ja, waar?
Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?
Zo ja, welke?
Heeft de woning zonnepanelen?
In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst?
Jaar
Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt gebruikt (bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de bewoners of voor de gemeenschappelijke ruimten bij appartementen) ?
Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn?
Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?
Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd?
Kan het huurcontract worden overgenomen door koper?
Door wie zijn de zonnepanelen geplaatst?
Installateur
Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?
Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt?
Jaar
Aantal kWh
Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen?
Duur
Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?
Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?
Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?
In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?
Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt?
Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?
Is de elektrische installatie vernieuwd?
Zo ja, wanneer en welke onderdelen?
Zijn er gebreken aan de (technische) installaties?
Zo ja, welke?

8. Sanitair en riolering

Zijn er in de woning beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen?
Zo ja, welke?
Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen in de woning goed door?
Zo nee, welke niet?
Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?
Zijn er in de woning gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.?
Zo ja, welke?
Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?
Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?

9. Diversen

Wat is het bouwjaar?
Zijn er asbesthoudende materialen aanwezig?
Zo ja, welke en waar?
Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 1982?
Is er sprake van loden leidingen in de woning?
Zo ja, waar?
Is de grond verontreinigd?
Zo ja, is er een onderzoeksrapport?
Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?
Is er een olietank aanwezig?
Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?
Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?
Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?
Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning (denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)?
Zo ja, waar?
Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?
Zo ja, waar?
Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld
Zo ja, wanneer en door welk bedrijf?
Is er sprake van chlorideschade (betonrot) (betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van panden gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere beton- elementen bijvoorbeeld balkons kunnen aangetast zijn)?
Zo ja, waar?
Hebben er in het de woning verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden?
Zo ja, welke ver-/bijbouwingen, in welk jaartal en door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?
Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?
Zo ja, welke?
Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde toestemming van de VvE? (Vraag voor een appartement, vul N.v.t. in als het niet om een appartement gaat)
Zo ja, welke?
Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel?
Zo ja, welke label?

10. Vaste Lasten

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?
Belastingjaar
Bedrag €
Wat is de WOZ-waarde?
Peiljaar
Bedrag €
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?
Belastingjaar
Bedrag €
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?
Belastingjaar
Bedrag €
Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?
Gas €
Elektra €
Blokverwarming €
Anders €
Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten (bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)?
Zo ja, welke?
Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper? Let op! Veel leaseen huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor contract op met de betreffende leverancier
Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom?
Duur
Afkoopsom €
Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht:
Hoe hoog is dan de canon per jaar? €
Heeft u alle canons betaald?
Is de canon afgekocht?
Zo ja, tot wanneer?
Datum
Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?
Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen?
Zo ja, hoe hoog en waarvoor?
Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?
Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd?
Aantal
Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar?
Bedrag €

11. Garanties

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper (zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)?
Zo ja, welke?

12. Nadere informatie

Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten

VvE Checklist

Naam van de VvE
Wat is het KvK-inschrijfnummer?
Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE?
Woningen
Overige (bijv, bedrijven of parkeerplaatsen)
Is er sprake van een groot eigenaar?
Hoeveel % van de stemmen bezit deze?
Aantal stemmen voor dit appartement
Wie verzorgt de administratie van de VvE?
Eén van de eigenaren (naam)
Een professioneel (administratief) beheerder (naam)
Vergadert de VvE minimaal 1 keer per jaar?
Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en actielijsten van de laatste twee vergaderingen beschikbaar?
Wanneer is de laatste vergadering gehouden?
Datum
Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten?
Zo ja, om welke besluiten gaat het?
Is er sprake van een periodieke bijdrage aan de Vve?
Hoeveel bedraagt de totale periodieke bijdrage aan de VvE?
periode: mnd/kwart./jaar
Bedrag €
Exploitatiekosten (servicekosten) €
Reservering voor onderhoud €
Stookkosten (voorschot) €
Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden gereserveerd voor groot onderhoud?
Zijn er eenmalige en/of incidentele bijdragen verschuldigd?
Zo ja, wat is het bedrag en wanneer moeten deze worden betaald?
Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald?
Zo nee, welke niet?
Is er sprake van een reservefonds/reservefondsen?
Hoeveel geld zit er in de reserve(s) van de VvE en wat is de peildatum?
Datum
Bedrag €
Is een Meerjaren OnderhoudsPlan (MjOP) opgesteld?
Datum waarop het MjOP is opgesteld
Looptijd Mjop
Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden gereserveerd voor groot onderhoud?
Heeft de VvE een collectieve opstalverzekering
Is daar een ‚ÄúAppartementsclausule‚ÄĚ in opgenomen?

Toelichting: Een appartementsclausule voorkomt dat appartementseigenaren de dupe worden van het doen of (na)laten van een van hen. De clausule bepaalt dat een verzekeraar geen uitkering mag weigeren als de schade ontstaan is door eigen schuld van één van de verzekerden.

Welke overige collectief afgesloten verzekeringen zijn er?
Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?
Is de herbouwwaarde door een erkend taxateur vastgesteld?

Ondertekening

Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk gesteld te worden door de koper. Verkoper verklaart het appartement/de woning tot de eigendomsoverdracht op een manier te zullen bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd. Indien de verkoper deze informatie en verklaringen aflegt, terwijl hij wist of had moeten weten dat dit in strijd is met de waarheid (en hij dus te kwader trouw is) dan kan hij aansprakelijk zijn voor alle door Uw Gratis Makelaardij als gevolg hiervan geleden of te lijden schade.

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:
Naam
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager 1
Your browser is not supported.
Naam
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager 2
Your browser is not supported.